Username :  
 Password :  
    
 
  
  ปี 2498
  ปี 2500
  ปี 2502
  ปี 2504
  ปี 2508
  ปี 2510
  ปี 2514
  ปี 2515
  ปี 2516
  ปี 2517
  ปี 2518
  ปี 2519
  ปี 2520
  ปี 2521
  ปี 2522
  ปี 2523
  ปี 2524
  ปี 2525
  ปี 2526
  ปี 2527
  ปี 2528
  ปี 2529
  ปี 2530
  ปี 2531
  ปี 2532
  ปี 2533
  ปี 2534
  ปี 2535
  ปี 2536
  ปี 2537
  ปี 2538
  ปี 2539
  ปี 2540
  ปี 2541
  ปี 2542
  ปี 2543
  ปี 2544
  ปี 2545
  ปี 2546
  ปี 2547
  ปี 2548
  ปี 2549
  ปี 2550
  ปี 2551
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  System
   สนง. เศรษฐกิจ - ปี 2533
 สรุปสถานการณ์ปุ๋ยเคมี ปี 2533 และแน...
Detail Download
  สรุปสถานการณ์ ปอ ฝ้าย และมันสำปะหล...
Detail Download
 เป้าหมายการผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่สำ...
Detail Download
 ประสิทธิภาพการผลิตข้าวไทย-สหรัฐอเมร...
Detail Download
 สถิติการค้าสินค้าเกษตรกรรมไทยกับต่า...
Detail Download
 รายได้ - รายจ่าย ของเกษตรกร ปีเพาะป...
Detail Download
 แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดไก่ไข่แ...
Detail Download
 แนวทางพัฒนาการผลิตและการตลาดแกะ
Detail Download
 แนวทางพัฒนากาแฟโรบัสต้า
Detail Download
 แนวทางเร่งรัดเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลจาก...
Detail Download
 การศึกษามูลค่าเพิ่มสินค้าถั่วเหลือง...
Detail Download
 การศึกษามูลค่าเพิ่มในการแปรรูปผลิตผ...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ปี2532
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตถั่วเขียว ปีเพาะปลูก 2...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตถั่วเขียว ปีการเพาะปลู...
Detail Download
 โยบายการเพาะเลี้ยงหอยแครง
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว์ ปี...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตเงาะ ปี 2533 จังหวัดจั...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก ...
Detail Download
 โครงการนำร่องขยายการผลิตสินค้าใหม่โ...
Detail Download

    Page :   1 2 next

 
Copright © 2010 by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. All Rights Reserved.
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-29407-242