Username :  
 Password :  
    
 
  
  ปี 2498
  ปี 2500
  ปี 2502
  ปี 2504
  ปี 2508
  ปี 2510
  ปี 2514
  ปี 2515
  ปี 2516
  ปี 2517
  ปี 2518
  ปี 2519
  ปี 2520
  ปี 2521
  ปี 2522
  ปี 2523
  ปี 2524
  ปี 2525
  ปี 2526
  ปี 2527
  ปี 2528
  ปี 2529
  ปี 2530
  ปี 2531
  ปี 2532
  ปี 2533
  ปี 2534
  ปี 2535
  ปี 2536
  ปี 2537
  ปี 2538
  ปี 2539
  ปี 2540
  ปี 2541
  ปี 2542
  ปี 2543
  ปี 2544
  ปี 2545
  ปี 2546
  ปี 2547
  ปี 2548
  ปี 2549
  ปี 2550
  ปี 2551
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  System
   สนง. เศรษฐกิจ - ปี 2524
 ผลการศึกษาการวางแผนพัฒนาการผลิตพืชแ...
Detail Download
 ภาวะการผลิตเป็ดเนื้อ
Detail Download
 งายงานการศึกษาการวิจัยประสิทธิภาพกา...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิต ปอแก้ว ปี2524-25
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2522-23...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตฝ้าย ปีเพาะปลูก 2524/2...
Detail Download
 ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพงขา...
Detail Download
 ธุรกิจการเลี้ยงโคนม
Detail Download
 ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข...
Detail Download
 การคาดคะเนความต้องการสินค้าเกษตรกรร...
Detail Download
 การจัดระบบการทำฟาร์มแบบผสมผสาน ปีกา...
Detail Download
 การตลาด การจำหน่าย และ การใช้ยาปราบ...
Detail Download
 การใช้แรงงานปลูกพืชบางชนิดของเกษตรก...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2522-23
Detail Download
 ผลการสำรวจข้อมูลจำนวนประชากรเกษตรสภ...
Detail Download
 

    Page :   1

 
Copright © 2010 by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. All Rights Reserved.
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-29407-242