Username :  
 Password :  
    
 
  
  ปี 2498
  ปี 2500
  ปี 2502
  ปี 2504
  ปี 2508
  ปี 2510
  ปี 2514
  ปี 2515
  ปี 2516
  ปี 2517
  ปี 2518
  ปี 2519
  ปี 2520
  ปี 2521
  ปี 2522
  ปี 2523
  ปี 2524
  ปี 2525
  ปี 2526
  ปี 2527
  ปี 2528
  ปี 2529
  ปี 2530
  ปี 2531
  ปี 2532
  ปี 2533
  ปี 2534
  ปี 2535
  ปี 2536
  ปี 2537
  ปี 2538
  ปี 2539
  ปี 2540
  ปี 2541
  ปี 2542
  ปี 2543
  ปี 2544
  ปี 2545
  ปี 2546
  ปี 2547
  ปี 2548
  ปี 2549
  ปี 2550
  ปี 2551
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  System
   สนง. เศรษฐกิจ
 รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก...
Detail Download
 รายงานผลการสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก...
Detail Download
 ยาสูบ แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐ...
Detail Download
 ยางพารา : แนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเ...
Detail Download
 มาตรการเร่งรัด (Bold measure)
Detail Download
 มาตรการดำเนินงานสำหรับสินค้าเกษตร
Detail Download
 มาตรการด้านสุขอนามัย และสุขอนามัยพื...
Detail Download
 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2541/42 แ...
Detail Download
 มันฝรั่งแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศร...
Detail Download
 มะม่วงหิมพานต์ แนวทางการพัฒนาในแผนพ...
Detail Download
 ภาวะหนี้สินของเกษตรกรและการกระจายสิ...
Detail Download
 ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 25...
Detail Download
 ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปีการเพาะปลูก...
Detail Download
 ภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปีการเพาะปลูก...
Detail Download
 ภาวะหนี้สินของเกษตรกรปีการเพาะปลูก ...
Detail Download
 

 
Copright © 2010 by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. All Rights Reserved.
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-29407-242