Username :  
 Password :  
    
 
  
  ปี 2498
  ปี 2500
  ปี 2502
  ปี 2504
  ปี 2508
  ปี 2510
  ปี 2514
  ปี 2515
  ปี 2516
  ปี 2517
  ปี 2518
  ปี 2519
  ปี 2520
  ปี 2521
  ปี 2522
  ปี 2523
  ปี 2524
  ปี 2525
  ปี 2526
  ปี 2527
  ปี 2528
  ปี 2529
  ปี 2530
  ปี 2531
  ปี 2532
  ปี 2533
  ปี 2534
  ปี 2535
  ปี 2536
  ปี 2537
  ปี 2538
  ปี 2539
  ปี 2540
  ปี 2541
  ปี 2542
  ปี 2543
  ปี 2544
  ปี 2545
  ปี 2546
  ปี 2547
  ปี 2548
  ปี 2549
  ปี 2550
  ปี 2551
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  System
   สนง. เศรษฐกิจ
 ต้นทุนการผลิตปอแก้ว ปี 2529-30
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตปอแก้วปี 2532-33
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตปอแก้ว ปี 2530-31
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตมะพร้าว ปี 2527
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตมะขามหวาน - มะขามเปรี้...
Detail Download
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตพริกไทย ปี...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก ...
Detail Download
 การศึกษาเศรษฐกิจสีเขียว ในบริบทภาคก...
Detail Download
 คู่มือการสำรวจ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ...
Detail Download
  ต้นทุนการผลิตพืชและสัตว์ที่สำคัญ จ...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตพืชผักต่าง ๆ ปีเพาะปลู...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตปอแก้ว ปี 2520-21 - 25...
Detail Download
 ช่วงการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และกา...
Detail Download
 ต้นทุนการผลิตพริกไทย ปี 2536 จังหวั...
Detail Download
 ช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวข้าวนาป...
Detail Download
 ช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วลิส...
Detail Download
 ช่วงการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วเขี...
Detail Download
 คู่มือการสำรวจ ปี 2529 ข้าวนาปรัง ม...
Detail Download
  คู่มือการสำรวจ ปีเพาะปลูก 2529-30 ...
Detail Download
 คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร...
Detail Download

 
Copright © 2010 by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. All Rights Reserved.
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-29407-242