Username :  
 Password :  
    
 
  
  ปี 2498
  ปี 2500
  ปี 2502
  ปี 2504
  ปี 2508
  ปี 2510
  ปี 2514
  ปี 2515
  ปี 2516
  ปี 2517
  ปี 2518
  ปี 2519
  ปี 2520
  ปี 2521
  ปี 2522
  ปี 2523
  ปี 2524
  ปี 2525
  ปี 2526
  ปี 2527
  ปี 2528
  ปี 2529
  ปี 2530
  ปี 2531
  ปี 2532
  ปี 2533
  ปี 2534
  ปี 2535
  ปี 2536
  ปี 2537
  ปี 2538
  ปี 2539
  ปี 2540
  ปี 2541
  ปี 2542
  ปี 2543
  ปี 2544
  ปี 2545
  ปี 2546
  ปี 2547
  ปี 2548
  ปี 2549
  ปี 2550
  ปี 2551
  ปี 2552
  ปี 2553
  ปี 2554
  ปี 2555
  ปี 2556
  ปี 2557
  ปี 2558
  ปี 2559
  System
   สนง. เศรษฐกิจ
 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางกายภาพ ...
Detail Download
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโคนม ปี 2537
Detail Download
  สรุปสถานการณ์ยางพาราและพริกไทย ปี ...
Detail Download
 ผลการเลี้ยงโคนมภายใต้โครงการส่งเสริ...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ปุ๋ยเคมี ปี 2533 และแน...
Detail Download
 ผลการพัฒนาทางการเกษตรต่อคุณภาพชีวิต...
Detail Download
 ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อราย...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ปุ๋ยเคมีปี 2531 และแนว...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ปุ๋ยเคมี ปี 2532 และแน...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ปุ๋ยเคมีปี 2531 และแนว...
Detail Download
  สรุปสถานการณ์ ปอ ฝ้าย และมันสำปะหล...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ข้าว ปี 2538 คาดคะเนแน...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ของยางพาราและกาแฟในปี ...
Detail Download
  สรุปสถานการณ์ของข้าว ปี 2537 คาดคะ...
Detail Download
 สรุปสถานการณ์ของข้าว ปี 2536 และคาด...
Detail Download
 

 
Copright © 2010 by สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. All Rights Reserved.
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-29407-242